تبلیغات
دختر بارانی - برای تو

  دختر بارانی

 باران ببار و خیسم کن

برای تو

به تومحتاجم

نه برای زیستن

نه برای آسودن

نه برای دیدن

به تومحتاجم برای گریستن

شانه هایت جاری کننده اشک هایم

نگاهت آرام کننده ی دلم

وجودت تسکین دهنده ی عشقم

گرمی دستانت تنها بهانه ی بودنم

گرمی صدایت تنها بهانه ی ماندنم

وخندیدنت تنها بهانه ی خندیدنم

ای جاری کننده ی اشکهایم

ای آرام کننده ی دل بی قرارم

ای تسکین دهنده ی آلامم

دستانت را به من بسپار

صدایت را به من بسپار

خندیدنت را به من بسپار

تا باشم...

بمانم....

و بخندم


نوشته شده توسط عاطفه در دوشنبه 10 خرداد 1389
لینک نوشته|
| رد پای باران ()